Turkish restaurants in Sacramento, California

Find Turkish restaurants in Sacramento, California near you now.

Jayna Gyro

Jayna Gyro

3101 Folsom Blvd, Sacramento, CA 95816, United States